TECHNICKÝ SERVIS

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ KORÓZNYCH TECHNIKOV

Keďže mnohé projekty sa realizujú v subdodávkach nespočetných firiem, ktorých kvalita realizovaných prác povrchovej úpravy sa môže do značnej miery líšiť, je nevyhnutná odborná koordinácia a dozor nad aplikáciou náterových hmôt. 

Takúto činnosť vykonávajú certifikovaní korózni inšpektori FROSIO alebo NACE. FROSIO je Nórske profesionálne združenie pre vzdelanie a certifikáciu inšpektorov povrchových úprav založený v roku 1986. 

Celosvetovo uznávané FROSIO je akreditované Nórskym akreditačným úradom podľa NS EN ISO 17024.

Prehĺbenie odborných znalostí koróznych inšpektorov a certifikát FROSIO sa získava prostredníctvom Nórskej normy NS476. NACE je profesná organizácia koróznych inžinierov so sídlom v USA, ktorá bola zoložená v roku 1943. 

Školí a vydáva certifikáty NACE. Zamestnancami VALOR s.r.o sú dvaja FROSIO certifikovaní korózni inšpektori, ktorých úlohou je komplexná kontrola povrchovej úpravy s cieľom zabezpečenie súladu povrchovej úpravy s požiadavkami investora.

Odborná spôsobilosť koróznych technikov

HLAVNÉ ČINNOSTI KORÓZNEHO INŠPEKTORA


 • Kontrola vhodnosti použitia danej ocele 
 • Kontrola aplikácie dielenského náteru pred procesom výroby 
 • Kontrola zámočníckych prác (zvary, hrany, rezy, rohy a kúty) 
 • Kontrola predprípravy podkladu 
 • Kontrola pred a počas aplikácie náterov 
 • Kontrola náterov po aplikácii
 • Skúšky náterových systémov
Činnosti korózneho inšpektora

PRÍSTROJOVÉ A INÉ VYBAVENIE KORÓZNEHO INŠPEKTORA

 • Odtrhomer
 • Fotoaparát
 • Kontaktný teplomer
 • Komparátor drsnosti
 • Digitálny hrúbkomer – meranie hrúbok suchého náteru
 • Hrúbkomer hrebeňový - meranie hrúbky mokrého náteru
 • Mriežková skúška
 • Lupa, mikroskop a baterka
 • Sada na detekciu solí
 • Digitálny a tabuľkový merák rosného bodu
 • NORMA STN EN ISO 8501-1:2007 - Stupne korózneho napadnutia
 • NORMA STN EN ISO 12944:2009

NORMA STN EN ISO 12944:2009

Norma STN EN ISO 12944:2009 pojednáva o klasifikácii koróznych tried, ako aj o návrhoch vhodných generických typov náterov a hrúbok pre jednotlivé korózne triedy.

NORMA STN EN ISO 8501-1:2007 - Stupne korózneho napadnutia

Samotné stupne korózneho napadnutia popisuje ISO 8501-1 2007, ktorá formou fotografií pojednáva o 4 základných stupňoch korózneho napadnutia ocele a to stupňami A, B, C, a D. Tak isto uvedený štandard zobrazuje 24 obrázkov ako majú vyzerať jednotlivé korózne napadnutia po jednotlivých spôsoboch predprípravy povrchu ako je abrazívne čistenie, ručné čistenie ako aj čistenie plameňom.

Komparátor drsnosti

Existuje mnoho metód na určenie drsnosti povrchu. Základná metóda je porovnávanie povrchu pomocou komparátorov podľa ISO 8503. Uvedená metóda spočíva v porovnaní dvoch etalónov spracovaných pre oceľovú drť (G) a oceľové guličky (S), na ktorých sú definované štyry polia s rôznou drsnosťou povrchu. Jednotlivé polia sa definujú ako jemné, stredné a drsné, s tomu zodpovedajúcou drsnosťou povrchu podľa ISO štandardu.

Hrúbkomer hrebeňový - meranie hrúbky mokrého náteru

Merací hrebeň (ISO 2808) je zariadenie potrebné na správne vykonanie merania hrúbky mokrého náteru. Vykonáva sa na rovnom a hladkom povrchu, kde sa zisťuje hrúbka otlačenia hrebeňa na povrchu náteru.

Kontaktný teplomer

Teplota podkladu je dôležitý údaj pre aplikáciu náteru. Určuje sa pomocou digitálnych dotykových teplomerov a v spojitosti s rosným bodom hrá dôležitú úlohu pri aplikácii náteru. Všeobecne platí, že teplota povrchu musí byť vždy o 3°C vyššia ako rosný bod.

Sada na detekciu solí

Samotné znečistenie povrchu môže byť vykonané pomocou tuku a oleja. Tu sa pomocou vodného testu zisťuje kontaminácia povrchu. Mimo tuku sa na povrchu môžu vyskytovať aj vo vode rozpustné soli, ktoré sa detekujú pomocou ISO 8502-6, čo je Breslova metóda detekcie prítomnosti solí zameraná na zistenie vodivosti kvapaliny získanej z povrchu.

Digitálny a tabuľkový merák rosného bodu

Rosný bod je najvyššia teplota, kedy dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti na povrch. Je jedným z hlavných parametrov podmieňujúcich možnosť práce. Určuje sa pomocou tabuliek, za určenia relatívnej vlhkosti a teploty, alebo novšie pomocou digitálnych merákov rosného bodu.

 

Digitálny hrúbkomer – meranie hrúbok suchého náteru

Samotné meranie suchého náteru je možné vykonávať rôznymi spôsobmi a to deštruktívnou metódou, prípadne nedeštruktívnou metódou založenou na princípe elektromagnetického vlnenia. Pri uvedenej činnosti je veľmi dôležitá kalibrácia jednotlivých zariadení pred meraním na hladkom a rovnom podklade. Meracie zariadenie umožňuje merať hrúbku náteru na kovovom aj nekovovom podklade ako nerez, zinok a pod. Variabilita vymeniteľných sond umožňuje merania rôznych podkladov a široký rozsah meracích hrúbok.

 

Odtrhomer

Odtrhová skúška definovaná je STN EN ISO 4624. Odtrhová skúška poskytuje informácie o sile kohézie a adhézie náteru a o skladbe a kvalite jednotlivých vrstiev náterového systému. Vykonáva sa iba po úplnom chemickom vyzretí náteru na oceli a betóne.

 

Mriežková skúška

Mriežková skúška zisťuje primárnu priľnavosť náteru k podkladu, resp. k ostatným náterom. Vykonáva sa v zmysle normy STN EN SIO ISO 2904.

 

Fotoaparát

Fotografický záznam z priebehu aplikácie je významným nástrojom ku komunikácii s investorom, zhotoviteľmi alebo projektantskou organizáciou.

 

Lupa, mikroskop a baterka

Na pozorovanie primárnych defektov povrchu slúži elektronická lupa s podsvietením.
Na pozorovanie mikrotrhlín a iných defektov slúži prenosný mikroskop. 
V mnohých prípadoch, kde nie je možné ani za denného svetla vidieť časti konštrukcií, je nevyhnutné použiť umelé osvetlenie baterkou.

VALOR. S.R.O. VYBERTE SI NAJLEPŠIU KVALITU NA TRHU.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.